Viki Gomez won at LKXA Extreme Barcelona

by Ruben Vigil