Shooting with Dani Perez for Mountain Rider magazine

by Ruben Vigil